torstai 16. lokakuuta 2014

Turvallisuusfoorumin ryhmäkeskusteluiden yhteenvedot


Turvallisuusfoorumi 29.9.14 Korundi
Alustajana puolustusministeri Carl Haglund: Mitä on turvallisuus maailmassa ja ihmisten arjessa?
Pienryhmätyöskentelyn teemat ja ryhmien yhteenvedot.
Miten turvallisuus koetaan työelämässä?
·       Turvallisuusvaatetus
·       Siisti, järjestyksellinen ja turvallinen työympäristö
·       Uhkatekijöiden arviointi + tietoisuus niistä sekä toimintamallit
·       Henkinen turvallisuus
·       Normisto ja sen noudattaminen
·       Työpaikkakiusaaminen
·       Turvallisuuden suhde työviihtyvyyteen
·       Irtisanomisen pelko
·       Yhteisöllisyys, työtovereiden tunteminen
·       Harjoittelu, miten toimitaan hätätilanteessa
·       Poistumistiet
·       Vaikeiden asioiden käsitteleminen
·       Luottamus yhteisön jäsenten välillä
·       Hyvät ihmissuhteet
·       Huomion kiinnittäminen ongelmakohtiin
·       Luottamusasiamiehet
·       Turvallisessa ympäristössä uskaltaa innovoida ja tehdä virheitä
·       Ensiaputaidot
Miten turvallisuus koetaan suomalaisessa yhteiskunnassa?
·       Turvallisuus koetaan heikentyvänä pohjoisessa
·       Viranomaispalvelut keskittyvät tietyille alueille
·       Poliisilla, ambulanssilla. Palokunnalla kestää entistä kauemmin saapua onnettomuuspaikalle
·       Vaikuttamismahdollisuudet
·       Omavaraisuuden heikkeneminen
·       Riippuvaisuus toisista valtioista
·       Uutisoinnin ja median luotettavuus
·       Varautuminen esim. sähkönjakelun ongelmiin
·       Varautuminen ja suunnitteleminen kuinka toimia esimerkiksi vaarallisia aineita kuljettavan kaluston onnettomuuksissa
·       Yksinasuminen, yksinäisyys ja yhteisöllisyyden väheneminen
Millainen on koettu turvallisuus ympäristöasioissa?
·       Luonnonkatastrofit
·       Ihmisen pienuus luonnon edessä
·       Median vaikutus tiedotuksessa -> mediaharha?
·       Henkilökohtaiset valinnat
·       Ympäristöriskit eivät ole meidän omissa käsissä
·       Myrkkykuljetukset
·       Ydinvoimalat
·       Turvallisuutta lisää: yritykset ja tehtaat ovat pitkäikäisiä, valmiusharjoitukset.
·       Tehdasteollisuuden katoaminen turvallisuusuhka?
·       Onnettomuuksien varalta valmistautuminen
Millainen on perheiden turvallisuus Suomessa?
·       Lisääntynyt työttömyys -> taloudellinen turvattomuus
·       Tukiverkkojen puute -> yhteisöllisyyden puuttuminen -> perhesuhteiden kapeneminen
·       Perheiden arvostaminen
·       Perheiden tasapuolinen tukeminen
·       Työn ja toimeentulon puute luo turvattomuutta
·       Arvojen koventuminen -> suuret odotukset -> luo painetta, jos odotuksiin ei pystytä vastaamaan.
·       Kodin turvallisuus, tapaturmien ehkäisy
·       Sotilaallinen / sodan uhka -> perheiden turvallisuus kriisiaikana -> perheiden varustautuminen kriisitilanteiden varalle
·       Elämisen olosuhteet -> kodin turvallisuus (esim. iäkkäät ihmiset) -> turvalaitteet
Mitä on turvallisuus harvaan asutuilla alueilla? (maaseutu, pohjoinen)
·       Yksin asuminen
·       Luonnonolosuhteet
·       Viranomaispalveluiden katoaminen
·       Palveluiden hitaus
·       Naapurit
·       Taloudellisuus
·       Kyläpoliisit
·       Luonnonolot esim. pakkanen
·       Maalaisjärki
·       Yritystoiminta
·       Yhteisöllisyys
·       Omavaraisuus esim. elintarvikkeet
Mitä on turvallisuus kaupungissa?
·       Palveluiden saaminen
·       Yhteisöllisyyden puuttuminen -> ihmisten välinpitämättömyys
·       Työpaikat -> taloudellinen turva
Turvaako koulutus tulevaisuuden?
·       Ylikouluttautuminen; koulutus ei takaa työpaikkaa, mutta koulutus on pakko olla
·       Koulutus on ainoa joka turvaa tulevaisuuden, kun koulutus on kohdennettu oikein
·       Koulutustaso yhteiskunnalle tärkeä esim. kyberuhat
·       Yleissivistävä koulutus
·       Mahdollisuus jatkuvaan opiskeluun
·       Tieto, taito, koulutusta -> pääomaa -> lisää selviytymismahdollisuuksia
·       Huom. osaamisen ja koulutuksen arvostaminen ovat eri asioita
·       Koulutuksen arvostaminen voi luoda epätasa-arvoisuutta -> osaamisen arvostaminen tärkeää
·       Koulutuksella voi vastata tulevaisuuden tarpeisiin, muutos on nopeaa, joten tarvitaan joustavuutta + moniammatillisuutta (koulutusjärjestelmämme kankeus)

Yhteenvedon kirjoitti Leila Rautio
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti